Одговори по Хемија за 9 одд

Можеби сега нема екстерно тестирање, но прашањата и одговорите искористете ги за други цели во зависност од вашата креативност.
Одговорите на прашањата по хемија за девето одделение, искористете ги за подготовка на тестови,
За подготовка на контролни тестови , забавни игри, квизови,натпрвари и слично.

Одговори по Физика за 9 одд

Можеби сега нема екстерно тестирање, но прашањата и одговорите искористете ги .

Одговорите на прашањата по физика за девето одделение, искористете ги за подготовка за подготовка на тестови.

За подготовка на контролни тестови .