Крстозбор за јонска врска

Уште еден крстозбор по хемија за 9 одделение. Овој пат за да се потсетиме и да ги провериме знаењата за темата – Образување на јонска врска и израмнување на хемиските равенки. Тоа ќе го направиме преку едноставен , лесен и краток крстозбор .

ПРОСТИ СУПСТАНЦИ, СОЕДИНЕНИЈА И СМЕСИ – крстозбор

Можеби ова не е класичен тест за проверка на знаењата . Сепак сметаме дека со решавањето на овој крстоабор ќе ве поттикнеме да размислувате . Знаеме дека ќе го повторувате решавањето за да ја постигнете целта . Односно да добиете повисока оцена , добивајки поголем број на бодови.
Ќе се само оцените преку бодовна листа и ќе откриете колку знаење сте стекнале од оваа тема. .

Контролен тест хемија 9 одд.

Да ги провериме своите знаења со еден краток контролен тест. Овој тест е за тема 3 по хемија за девето одделение.
За овој контролен тест ги искористивме прашањата од екстерното тестирање . Прашањата кои се однесуваат за темата 3.

Нешто повеќе за каталитички конвертори

Да ги прошириме своите знаења за каталитичките конвертори , кои се изучуваат по хемија за девето одделение.
Се надеваме дека овие информации ќе ги искористите и на часот по хемија , како додатна активност. Односно за учениците кои сакаат да научат нешто повеќе за
каталитичките конвертори.

Едукативен квиз по хемија за 8 одд. тема 3

Ајде да провериме колку научивме за атоми и молекули. За прости супстанци, соединенија и смеси и многу други поими кои се однесуваат на елементарните и сложените супстанци, смеси .
Да ги провериме своите знаења преку овој едукативен квиз , а истовремено и да се забавуваме .

Едукативен квиз по хемија за 8 одд. тема 2

Едукативен квиз по хемија за 8 за тема 2 .При изучувањето на оваа тема вие учениците се запознавте со видовите материјали кои се користат во секојдневниот живот. Преку овој едукативен квиз по хемија за 8 одд. се запознавте и со дел од својствата со кои тие се карактеризираат. Многу е важно да правите разлика меѓу …

Проект за квалитетот на водата и рационално користење

Ви предлагаме еден проект од Научниот клуб (физика – хемија ) или слободни ученички активности, учениците нека истражуваат ……….

Одговори по Хемија за 9 одд

Можеби сега нема екстерно тестирање, но прашањата и одговорите искористете ги за други цели во зависност од вашата креативност.
Одговорите на прашањата по хемија за девето одделение, искористете ги за подготовка на тестови,
За подготовка на контролни тестови , забавни игри, квизови,натпрвари и слично.