Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки

 Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки Краторочен план за: 5.4. Сенки  Правење кукли од сенки 2 ( МИО -активност ) ООУ„Тодор Јанев“ Чашка активно учествува во реализација на содржините од Мултиетничката интеграција во македонскиот образовен систем по сите наставни предмети. Активностите се реализираат по претходно изготвен акционен план. Во прилог …

Скендербег ( востание) – презентација

На 17 јануари 1468г.со смртта на Скендербег завршува отпорот кој траел полни 25 години кога Скендербег ги чувал албанските територии од османлиите.

Дневна подготовка за наставен час по физика 8 одд -повторување

Аде да учиме и се едуцираме на интересен и необичен начин.
На часот овој квиз ќе ви го овозможи тоа. Истовремено и ќе учите и ќе се забавувате.
Ќе ја откриете поврзаноста на физиката со секојдневието. За многу секојдневни појави полесно ќе можете да си дадете објаснување.
Се надеваме дека ќе бидете упорни. Дека ќе барате повторно вакви интересни часови.