Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки

 Правење кукли од сенки – МИО активност за час по природни науки Краторочен план за: 5.4. Сенки  Правење кукли од сенки 2 ( МИО -активност ) ООУ„Тодор Јанев“ Чашка активно учествува во реализација на содржините од Мултиетничката интеграција во македонскиот образовен систем по сите наставни предмети. Активностите се реализираат по претходно изготвен акционен план. Во прилог …

Скендербег ( востание) – презентација

На 17 јануари 1468г.со смртта на Скендербег завршува отпорот кој траел полни 25 години кога Скендербег ги чувал албанските територии од османлиите.

Александар Македонски преку презентација

Кој бил Александар Македонски? Роден во Пела, 20 VII 356 г. пр.н.е. Умира во Бабилон, 11 VI 323 пр.н.е. Александар III Македонски (Велики) е македонски цар од династијата на Аргеади. Тој бил син на македонскиот крал Филип II и кралицата  Олимпија, кој владеел од 336 до 323 пр.н.е. Александар бил воспитуван и образован во духот …

Контролен тест хемија 9 одд.

Да ги провериме своите знаења со еден краток контролен тест. Овој тест е за тема 3 по хемија за девето одделение.
За овој контролен тест ги искористивме прашањата од екстерното тестирање . Прашањата кои се однесуваат за темата 3.

Нешто повеќе за каталитички конвертори

Да ги прошириме своите знаења за каталитичките конвертори , кои се изучуваат по хемија за девето одделение.
Се надеваме дека овие информации ќе ги искористите и на часот по хемија , како додатна активност. Односно за учениците кои сакаат да научат нешто повеќе за
каталитичките конвертори.

Нешто повеќе за ензимите како биокатализатори

Да ги прошириме своите знаења за ензимите како биокатализатори , кои се изучуваат по хемија за девето одделение.
Се надеваме дека овие информации ќе ги искористите и на часот по хемија , како додатна активност. Односно за учениците кои сакаат да научат нешто повеќе за ензимите како биокатализатори .

Необновливи извори на енергија

Необновливи извори на енергија се извори на енергија кои не можат да се регенерираат или репродуцираат. Тоа се: јаглен, нафта, природен гас и нуклеарна енергија.
Главен извор на енергија за покривање на тековните потреби на човештвото се фосилните горива кои даваат 85-90% енергија.

Дневна подготовка за наставен час по физика 8 одд -повторување

Аде да учиме и се едуцираме на интересен и необичен начин.
На часот овој квиз ќе ви го овозможи тоа. Истовремено и ќе учите и ќе се забавувате.
Ќе ја откриете поврзаноста на физиката со секојдневието. За многу секојдневни појави полесно ќе можете да си дадете објаснување.
Се надеваме дека ќе бидете упорни. Дека ќе барате повторно вакви интересни часови.

Квиз за повторување – Втората светска војна

Ова е уште еден Kвиз поврзан со материјалот по предметот Историја. Овој Квиз за повторување е за материјалот за Втората светска војна. Преку него можете да ги согледате знаењата на учениците за Втората светска војна. Квиз за повторување – Втората светска војна За надополнување на материјалот по историја можете да ги погледнете следниве линкови: First World War Квиз- Убавините …